DEFINITIES

In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.

Algemene Voorwaarden:               De algemene voorwaarden als hierna vermeld.

B&B Sellingen:                                 B&B Sellingen, ingeschreven bij de KvK onder nummer 01174604.

Dienst:                                              Alle werkzaamheden, in welke vorm dan ook, die B&B Sellingen voor of ten behoeve van de opdrachtgever heeft verricht.

Honorarium:                                    De financiële vergoeding die voor uitvoering van de opdracht met de opdrachtgever is overeengekomen.

Opdracht:                                         De overeenkomst van opdracht tot dienstverlening.

Opdrachtgever:                               Degene die de gelding van deze algemene voorwaarden heeft aanvaard en opdracht heeft gegeven tot het verrichten van de dienst. De opdrachtgever kan tevens worden aangemerkt als “klant” of “gast”.

Overeenkomst:                                Elke overeenkomst gesloten tussen B&B Sellingen en de opdrachtgever.

Gast:                                                 De natuurlijke perso(o)n(en) aan wie op grond van een met een klant gesloten overeenkomst een of meer diensten worden verleend. Waar in de algemene voorwaarden over gast of klant of opdrachtgever wordt gesproker, wordt zowel gast als klant als opdrachtgever bedoeld tenzij uit de inhoud van de bepaling en haar strekking noodzakelijkerwijze voortvloeit dat slechts een van beide bedoeld kan zijn.

Verhuurder:                                      De privépersoon of rechtspersoon die de accommodatie beschikbaar stelt ter huur/ gebruik.

Accommodatie:                               Het te huur aangeboden (vakantie)verblijf.

Annulering:                                      De schriftelijke beëindiging door de opdrachtgever van de overeenkomst, vóór de ingangsdatum van het verblijf.

Overeengekomen prijs:                  De vergoeding die betaald wordt voor het gebruik van de accommodatie.

Waarborgsom:                                 Een bedrag dat vóór aanvang van het verblijf in rekening wordt gebracht als voorschot op eventuele schade die tijdens het verblijf door (toedoen van of onder verantwoordelijkheid van) de opdrachtgever wordt veroorzaakt.

No-show:                                          Het zonder annulering niet gebruik maken van een gast van een op grond van een reserveringsbevestiging te verstrekken dienst.

 

 

 1. ALGEMEEN

1.1

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, reserveringen en overeenkomsten met betrekking tot de accommodaties en eventuele andere faciliteiten, die worden verhuurd door B&B Sellingen. Kennelijke drukfouten binden de verhuurder niet.

1.2
Deze algemene voorwaarden worden, tezamen met de privacyverklaring van B&B Sellingen en de huisregels van B&B Sellingen, met de aanbieding- of reserveringsbevestiging, schriftelijk of per mail aan de opdrachtgever meegezonden.
De algemene voorwaarden en de privacyverklaring van B&B Sellingen zijn tevens opgenomen op de website BBSellingen.nl

1.3

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing ongeacht een (voorafgaande) verwijzing naar eventuele eigen voorwaarden of naar andere algemene voorwaarden. De verhuurder wijst alle eventuele andere algemene voorwaarden waarnaar verwezen mocht worden op voorhand van de hand.

1.4

Afwijkende afspraken ten opzichte van deze algemene voorwaarden zijn slechts van toepassing indien zij vooraf schriftelijk zijn overeengekomen.

1.5

Indien B&B Sellingen niet steeds strikte naleving van deze voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat B&B Sellingen in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze voorwaarden te verlangen.
1.6
Indien gebleken is dat één of meer bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig of vernietigbaar zijn, dan blijven de algemene voorwaarden voor al het overige in stand. In geval van deze situatie treden B&B Sellingen en de opdrachtgever in overleg met het doel nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen.

 

 1. RESERVERINGEN

2.1

Reserveringen geschieden op basis van beschikbaarheid en reserveringen worden alleen in behandeling genomen van personen vanaf 18 jaar. De opdrachtgever is verplicht bij het inchecken een legitimatiebewijs te tonen.

2.2

Indien een reservering in behandeling genomen wordt, zendt de verhuurder daarvan binnen twee werkdagen een schriftelijke bevestiging per mail of per post. Deze bevestiging dient onmiddellijk op juistheid gecontroleerd te worden. Eventuele onjuistheden dienen per omgaande schriftelijk dan wel per e-mail aan de verhuurder gemeld te worden.

2.3

De verhuurder behoudt zich het recht voor om te allen tijde een reservering te weigeren, zonder opgave van redenen, dan wel hieraan speciale voorwaarden te stellen.

2.4

Tussen de opdrachtgever en verhuurder komt een overeenkomst tot stand op het moment dat de verhuurder de schriftelijke bevestiging per mail of per post aan de opdrachtgever heeft verzonden.

2.5

De overeenkomst betreft huur van accommodaties en/of andere faciliteiten voor recreatief dan wel zakelijk gebruik, dat naar zijn aard van korte duur is.

2.6

De verhuurder heeft te allen tijde het recht om met onmiddellijke ingang de overeenkomst op te zeggen, indien bij reservering persoonsgegevens van de opdrachtgever en/of andere gebruikers onvolledig en/of onjuist worden opgegeven. In een dergelijk geval vindt geen restitutie plaats van (een gedeelte van) de huurprijs.

 

 1. AANBIEDINGEN EN/OF OFFERTES
  3.1
  Aanbiedingen en/of offertes worden schriftelijk en/of elektronisch gedaan, tenzij spoedeisende omstandigheden dit onmogelijk maken.
  3.2
  Alle aanbiedingen en/of offertes van B&B Sellingen zijn geldig zolang de beschikbaarheid van de te reserveren accommodaties dit toelaat.
  3.3
  B&B Sellingen kan niet aan zijn aanbiedingen en/of offertes worden gehouden indien de opdrachtgever, naar termen van redelijkheid en billijkheid en in het maatschappelijk verkeer gangbare opvattingen, had behoren te begrijpen dat de aanbieding en/of offerte dan wel een onderdeel daarvan een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
  3.4
  Indien de aanvaarding, al dan niet op ondergeschikte punten, afwijkt van het in de aanbieding en/of offerte opgenomen aanbod dan is B&B Sellingen daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij B&B Sellingen anders aangeeft.
  3.5
  Een samengestelde prijsopgave verplicht B&B Sellingen niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.
  3.6
  Aanbiedingen en/of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige orders of nabestellingen.

 

 

 1. GEBRUIK

4.1

Elke accommodatie mag slechts bewoond worden door het aantal personen, dat is overeengekomen en op het reserveringsformulier is vermeld.

4.2

Het is de opdrachtgever en/of andere gebruikers niet toegestaan de accommodaties aan anderen dan in de reservering genoemde personen in gebruik af te staan, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen met de verhuurder.

 

 1. Huisregels B&B Sellingen

5.1

Alle gasten die gebruik maken van de accommodatie dienen zich te houden aan de door de verhuurder vastgestelde regels. De huisregels voor de accommodatie worden meegezonden met de reserveringsbevestiging en bevinden zich in de welkomstgids in de accommodatie.

5.2

Bij overtreden van de in deze algemene voorwaarden opgenomen regels en/of van toepassing zijnde reglementen c.q. huisregels en/of het niet opvolgen van aanwijzingen van de verhuurder heeft de verhuurder het recht de opdrachtgever en iedere andere gebruiker terstond uit de accommodatie  te verwijderen, zonder dat restitutie van de huurprijs of een gedeelte daarvan plaatsvindt.

5.3

De opdrachtgever dient de accommodatie bezemschoon op te leveren en achter te laten zoals deze is aangetroffen bij aankomst. De opdrachtgever is tevens verplicht melding te maken van gebreken, beschadiging en of defecten.

5.4

Indien de verhuurder van de accommodatie ernstig vermoeden heeft dat door de opdrachtgever van een accommodatie in strijd met de wet en/of openbare orde en/of de goede zeden wordt gehandeld, is de verhuurder van de accommodatie gemachtigd zich toegang tot de accommodatie te verschaffen alsmede de opdrachtgever en iedere andere gebruiker terstond uit de accommodatie  te verwijderen, zonder dat restitutie van de huurprijs of een gedeelte daarvan plaatsvindt.

5.5

De verhuurder is gerechtigd om de overeenkomst schriftelijk of per e-mail per direct te ontbinden en de onverwijlde ontruiming van de accommodatie te eisen, als de opdrachtgever zijn zorgplicht voor de accommodatie ernstig verzaakt, als hij meer of andere personen en/of dieren in de accommodatie onderbrengt dan toegestaan volgens de overeenkomst, of als hij schade toebrengt aan de accommodatie, als hij voor overlast zorgt, of anderszins zijn verplichtingen als goed opdrachtgever niet nakomt. In een dergelijk geval heeft de opdrachtgever geen recht op restitutie van (een deel van) de huursom, en is de opdrachtgever gehouden de schade te vergoeden die de verhuurder lijdt ten gevolge van het handelen of nalaten van de opdrachtgever.

5.6

B&B Sellingen is gehouden aan de gast gedurende de overeengekomen periode accommodatie ter beschikking te stellen van de binnen zijn appartement gebruikelijke kwaliteit, zulks met inachtneming van het bepaalde in de algemene voorwaarden.

5.7

B&B Sellingen is tevens gehouden de daarbij behorende, in zijn appartement gebruikelijke logiesdiensten te kunnen verlenen en de aldaar gebruikelijke faciliteiten te kunnen verschaffen, zulks met inachtneming van het bepaalde in de algemene voorwaarden.

5.8

De accommodatie dient ter beschikking van de gast te zijn vanaf 15.00 uur op de dag van aankomst tot 10.30 uur op de dag van vertrek.

5.9

Tenzij anders is overeengekomen, is B&B Sellingen gerechtigd om de reservering als vervallen te beschouwen wanneer de gast zich niet op de gereserveerde dag om 18.00 uur bij hem heeft gemeld. Onverminderd het bepaalde in het artikel annuleringen.

5.10

B&B Sellingen is gerechtigd om van de gast te verlangen dat deze genoegen neemt met andere accommodatie dan volgens de reserveringsovereenkomst ter beschikking gesteld zou moeten worden, behoudens indien een dergelijke wens als evident onbillijk en voor de gast als klaarblijkelijk te bezwaarlijk zou moeten worden beschouwd. De gast/klant heeft in dit laatste geval het recht om met onmiddellijke ingang de reserveringsovereenkomst waarop vermelde wens van B&B Sellingen betrekking heeft te beëindigen, onverminderd zijn verplichtingen uit hoofde van andere reserveringsovereenkomsten. De gast en/of klant heeft, indien B&B Sellingen zich uitgaven bespaart door op de voet van het voorgaande andere accommodatie ter beschikking te stellen dan volgens de reserveringsovereenkomst ter beschikking gesteld zou moeten worden, recht op het bedrag van die besparing. Voor het overige zal B&B Sellingen nimmer tot enige schadevergoeding gehouden zijn.

5.11

B&B Sellingen is gerechtigd om het verlenen van verhuurdiensten achterwege te laten dan wel op ieder moment te staken indien de gast zich niet gedraagt als overeenkomt met de stand en de exploitatie van B&B Sellingen. B&B Sellingen kan onder meer eisen stellen met betrekking tot het uiterlijk en de hygiëne van de gast. De gast dient op eerste verzoek B&B Sellingen te verlaten.

 

 1. PRIJZEN

6.1

De opdrachtgever is de overeengekomen huurprijs, zoals vermeld in de schriftelijke bevestiging of bevestiging per e-mail aan de verhuurder verschuldigd. Reserveringskosten zijn in de huurprijs inbegrepen evenals beddengoed, handdoeken, douchegel, shampoo, handzeep, toiletpapier, schoonmaak (extra schoonmaaktarief in geval van huisdieren), gas, water, elektriciteit, koffie, thee en Wifi. Toeristenbelasting is niet in de huurprijs inbegrepen.

6.2

Alle prijzen zijn (voor zover van toepassing) inclusief BTW, tenzij anders vermeld.

6.3

De prijzen in de brochure van verhuurder en op de website van de verhuurder zijn niet bindend. De verhuurder behoudt zich het recht voor deze prijzen te wijzigen. Bij boeking wordt de opdrachtgever in kennis gesteld van de dan geldende prijs middels de reserveringsbevestiging. De op de reserveringsbevestiging vermelde prijs is bindend.

6.4

De vermelde huurprijs is inclusief omzetbelasting, inclusief expliciet op de website bij de beschrijving van de accommodatie vermelde kosten, inclusief boekingskosten, exclusief toeristenbelasting, exclusief borgsom en eventuele bijkomende verblijfkosten voor aanvullende leveringen en diensten waaronder bijvoorbeeld (eind)reinigingskosten, schadevergoedingen en tijdens het verblijf geboekte diensten zoals extra bed, ontbijt, gebruik van wasmachine en/of droger en de aanschaf van produkten uit ’t Winkeltje B&B Sellingen. Deze kosten worden door de verhuurder geïncasseerd.

6.5
Van alle bijkomende kosten zal B&B Sellingen tijdig voor het sluiten van de overeenkomst aan de opdrachtgever opgaaf doen of gegevens verstrekken op grond waarvan deze kosten door de opdrachtgever kunnen worden berekend.

 

 1. BETALING

7.1

De logeersom en overige verblijfskosten worden bij voorkeur contant voldaan, uiterlijk één dag voor vertrek. Indien de voorkeur van de gast uit gaat naar betaling via bank dienen de kosten uiterlijk één dag voor vertrek op de bankrekening te zijn bijgeschreven, tenzij anders is overeengekomen. De bankrekening staat vermeld op de reserveringsbevestiging.

7.2

Na het verstrijken van veertien dagen na de factuurdatum is de opdrachtgever, zonder ingebrekestelling, van rechtswege in verzuim. De opdrachtgever is vanaf het moment van in verzuim treden over het opeisbare bedrag een rente verschuldigd van 2% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is.

7.3

Vanaf het moment dat de opdrachtgever in verzuim is, is verhuurder gerechtigd om de overeenkomst te annuleren. De opdrachtgever is in dat geval de annuleringskosten verschuldigd zoals in artikel 7.3 beschreven.

7.4
Indien de opdrachtgever in gebreke of in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de opdrachtgever. In ieder geval is de opdrachtgever incassokosten verschuldigd.

7.5
Ten aanzien van de buitengerechtelijke (incasso)kosten heeft B&B Sellingen recht van de opdrachtgever op de wettelijke maximale toegestane vergoeding zoals bepaald in het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke (incasso)kosten.

7.6
B&B Sellingen heeft pas recht op een vergoeding van de buitengerechtelijke (incasso)kosten, nadat B&B Sellingen de opdrachtgever na het intreden van het verzuim een aanmaning heeft gestuurd om de openstaande factuur of facturen binnen veertien dagen te voldoen.

7.7
De eventuele gemaakte redelijke gerechtelijke kosten en executiekosten komen eveneens voor rekening van de opdrachtgever.

7.8

Alle rekeningen, daaronder mede begrepen rekeningen terzake annulering of no-show, zijn door de klant en/of gast verschuldigd op het moment dat ze aan hem worden gepresenteerd. De klant dient voor contante betaling zorg te dragen, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen of tenzij anders wordt overeengekomen.

7.9
De opdrachtgever is niet bevoegd op het verschuldigde enig bedrag wegens een door hem gestelde tegenvordering in mindering te brengen.

7.10
Bezwaren tegen de hoogte van de factuur schorten de betalingsverplichting niet op.
7.11
In geval van faillissement, surseance van betaling of curatele zijn de vorderingen van B&B Sellingen en de verplichtingen van de opdrachtgever jegens B&B Sellingen onmiddellijk opeisbaar.

 

 1. ANNULERING

8.1

Annuleringsvoorwaarden

Er kan alleen een beroep gedaan worden op de annuleringsvoorwaarden als de annuleringskosten binnen 14 dagen na annulering worden voldaan. Indien de betaling niet binnen deze termijn heeft plaatsgevonden, komen de annuleringsvoorwaarden te vervallen zodat alsnog 100% van de boekingssom verschuldigd is.

8.2

De (hoofd)opdrachtgever is gerechtigd een boeking schriftelijk per post dan wel per e-mail, zonder kosten, uiterlijk binnen twee werkdagen na de bevestiging van de reservering te annuleren, tenzij het verblijf in de accommodatie binnen één maand na de boeking valt. Na deze twee dagen is de (hoofd)opdrachtgever niet bevoegd een reservering overeenkomst te annuleren, tenzij hij tegelijkertijd onherroepelijk aanbiedt de hierna bepaalde bedragen te betalen. Iedere annulering wordt geacht een dergelijk aanbod te omvatten. Een dergelijk aanbod wordt geacht te zijn aanvaard indien B&B Sellingen het aanbod niet onverwijld verwerpt. Annulering dient schriftelijk en gedateerd te geschieden. Aan een mondelinge annulering kan de klant geen rechten ontlenen. Het bepaalde in artikel 7 geldt onverminderd het bepaalde in andere artikelen.

8.3

Indien een reservering wordt geannuleerd, zijn annuleringskosten verschuldigd; deze worden berekend over het in de bevestiging van de reservering genoemde totaalbedrag.

8.4

De annuleringskosten bedragen:

 1. Bij annulering meer dan een maand voor de ingangsdatum is de klant niet gehouden enig bedrag aan B&B Sellingen te betalen.
 2. Bij annulering meer dan 14 dagen tot een maand voor de ingangsdatum is de klant gehouden 15% van de reserveringswaarde aan B&B Sellingen te betalen.
 3. Bij annulering meer dan 7 dagen tot 14 dagen voor de ingangsdatum is de klant gehouden 35% van de reserveringswaarde aan B&B Sellingen te betalen.
 4. Bij annulering meer dan 3 dagen tot 7 dagen voor de ingangsdatum is de klant gehouden 60% van de reserveringswaarde aan B&B Sellingen te betalen.
 5. Bij annulering meer dan 24 uur tot 3 dagen voor de ingangsdatum is de klant gehouden 85% van de reserveringswaarde aan B&B Sellingen te betalen.
 6. Bij annulering 24 uur of minder voor de ingangsdatum is de klant gehouden 100% van de reserveringswaarde aan B&B Sellingen te betalen.

Indien de annuleringsvoorwaarden niet in acht worden genomen, wordt de vordering ter incassatie uit handen gegeven.

8.5

Indien de opdrachtgever binnen 24 uur na de overeengekomen aankomstdatum zonder nadere kennisgeving niet is gearriveerd, wordt dit beschouwd als een annulering.

8.6

Een annuleringsverzekering is niet inbegrepen in de gepubliceerde prijzen. Een annuleringsverzekering dient zelf door de opdrachtgever afgesloten te worden en het risico van annuleren en het verzekeren van het annuleringsrisico ligt bij de opdrachtgever zelf.

8.7

Een annulering die op een zaterdag of zondag wordt gedaan of op een in Nederland geldende feestdag, geldt als zijnde gedaan op de eerstvolgende in Nederland geldende werkdag.

8.8

Een verzoek tot annulering van de overeenkomst als bedoeld in artikel 7.1 tot en met 7.6 dient te worden gericht aan de verhuurder.

8.9

In geval van no-show is de klant in alle gevallen verplicht zijn reserveringswaarde te betalen.

8.10

Indien niet alle overeengekomen reserveringsdiensten worden geannuleerd zijn op de geannuleerde reserveringsdiensten bepalingen pro rato van toepassing.

 

 1. AANKOMST EN VERTREK

9.1

De gehuurde accommodatie kan op de overeengekomen dag van aankomst op de overeengekomen tijd worden betrokken (als vermeld op de reserveringsbevestiging). Op de overeengekomen dag van vertrek dient de accommodatie op de overeengekomen tijd te worden verlaten (als vermeld op de reserveringsbevestiging).

9.2

Elke accommodatie mag slechts bewoond worden door het aantal personen dat in de reserveringsbevestiging dan wel huurovereenkomst voor de desbetreffende accommodatie staat vermeld.

9.3

Indien het gebruik van de accommodatie eerder wordt beëindigd dan op de overeengekomen datum (als vermeld op de reserveringsbevestiging) heeft de opdrachtgever geen recht op restitutie van (een gedeelte van) de huurprijs en/of kosten.

 

 1. HUISDIEREN

10.1

Huisdieren zijn toegestaan met in acht name van de huisregels.

 

 1. ROKEN

11.1

Roken is in de accommodatie niet toegestaan. Indien buiten wordt gerookt dienen de rookwaren veilig te worden gebruikt en weggegooid in de vlamwerende afvalemmer.

 

 1. BRANDENDE KAARSEN

12.1

Brandende kaarsen zijn in de accommodatie niet toegestaan. Indien buiten kaarsen worden gebrand mogen ze niet onbeheerd gelaten worden.

 

DRUGS

13.1

Het is verboden drugs te bezitten en/of te gebruiken in de accommodatie en in de directe omgeving van de accommodatie danwel buurt.

 

 1. OPSCHORTING
  14.1
  Indien de opdrachtgever een verplichting uit de overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt, heeft B&B Sellingen het recht de nakoming van de daartegenover staande verplichting op te schorten. Bij gedeeltelijke of niet-behoorlijke nakoming is opschorting slechts toegestaan, voor zover de tekortkoming dat rechtvaardigt.
  14.2

Voorts is B&B Sellingen bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten indien:

–          na het sluiten van de overeenkomst B&B Sellingen omstandigheden ter kennis zijn gekomen die goede grond geven te vrezen dat de opdrachtgever de verplichtingen niet zal nakomen;

–          de opdrachtgever bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is om zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is;

–          zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet van B&B Sellingen kan worden gevergd.

14.3

B&B Sellingen behoudt het recht om schadevergoeding te vorderen.

 1. ONTBINDING
  15.1
  Indien de opdrachtgever een verplichting uit de overeenkomst niet, niet volledig, niet tijdig of niet behoorlijk nakomt, is B&B Sellingen bevoegd de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden, tenzij de tekortkoming gezien haar geringe betekenis de ontbinding niet rechtvaardigt.

15.2
Voorts is B&B Sellingen bevoegd de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden, indien:

–          na het sluiten van de overeenkomst B&B Sellingen omstandigheden ter kennis zijn gekomen die goede grond geven te vrezen dat de opdrachtgever de verplichtingen niet zal nakomen;

–          de opdrachtgever bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is om zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is;

–          door de vertraging aan de zijde van de opdrachtgever niet langer van B&B Sellingen kan worden gevergd dat hij de overeenkomst tegen de oorspronkelijk overeengekomen condities zal nakomen;

–          zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet van B&B Sellingen kan worden gevergd;

–          de opdrachtgever in staat van faillissement wordt verklaard, een verzoek tot surseance van betaling indient, om toepassing van de schuldsanering natuurlijke personen verzoekt, geconfronteerd wordt met een beslag op het geheel of een gedeelte van zijn eigendom;

–          de opdrachtgever onder curatele wordt gesteld;

–          de opdrachtgever komt te overlijden.
15.3
Ontbinding geschiedt door middel van schriftelijke kennisgeving zonder rechterlijke tussenkomst.

15.4
Indien de overeenkomst wordt ontbonden, zijn de vorderingen van B&B Sellingen op de opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar.

15.5
Indien B&B Sellingen de overeenkomst op grond van de voorgaande gronden ontbindt, is B&B Sellingen niet aansprakelijk voor enigerlei kosten of schadevergoeding.

15.6
Indien de ontbinding is toe te rekenen aan de opdrachtgever, is de opdrachtgever aansprakelijk voor de door B&B Sellingen geleden schade.

 1. AANSPRAKELIJKHEID OPDRACHTGEVER

16.1

De opdrachtgever, dan wel de overige gebruikers zijn verantwoordelijk voor een ordelijke gang van zaken in en om de gehuurde accommodatie.

16.2

De (hoofd) opdrachtgever is jegens de verhuurder aansprakelijk voor alle verlies en/of schade die tijdens de huurperiode van de accommodatie voor de verhuurder ontstaat als gevolg van het verblijf, ongeacht of deze schade werd veroorzaakt door handelen of nalaten van de (hoofd) opdrachtgever en / of mede huurders, of door derden die zich door hun toedoen in de accommodatie bevinden, dan wel een zaak die zij onder zich hebben.

16.3

Eventuele schade dient door de opdrachtgever onmiddellijk gemeld te worden aan verhuurder en onmiddellijk ter plaatse te worden vergoed, tenzij de opdrachtgever kan aantonen dat het ontstaan van de schade niet is te wijten aan schuld van hem – of haarzelf, andere gebruikers of een van de leden van zijn/haar gezelschap.

16.4

Bij niet juist gebruik c.q. niet juist achterlaten, inclusief doch niet beperkt tot bovenmatige vervuiling, van de accommodatie worden extra kosten doorberekend, die opdrachtgever alsdan verplicht is te voldoen.

16.5

De klant en de gast en degenen die hem vergezellen zijn hoofdelijk aansprakelijk voor alle schade die voor B&B Sellingen en/of enige derde is en/of zal ontstaan als direct of indirect gevolg van wanprestatie(toerekenbare tekortkoming) en/of onrechtmatige daad, waaronder overtreding van de huisregels is begrepen, begaan door de gast en/of klant en/of degenen die hem vergezellen, alsmede voor alle schade die is veroorzaakt door enig dier en/of enige stof en/of enige zaak waarvan zij houder zijn of die onder hun toezicht staan.

 

 1. KLACHTEN EN GEBREKEN

17.1

Door de opdrachtgever geconstateerde gebreken van de accommodatie of klachten over de accommodatie dient de opdrachtgever onverwijld en binnen 12 uur na het ontstaan of het constateren daarvan, te melden aan de verhuurder.

17.2

Indien het gebrek dan wel de klacht een niet aan opdrachtgever toe te rekenen eigenschap of staat van de accommodatie betreft, als gevolg waarvan de accommodatie de opdrachtgever niet het genot verschaft dat deze op grond van de overeenkomst mocht verwachten, is de verhuurder gehouden het gebrek te herstellen, voor zover mogelijk. De opdrachtgever dient de verhuurder altijd in de gelegenheid te stellen eventuele gebreken te herstellen.

 

 1. AANSPRAKELIJKHEID VERHUURDER

18.1
B&B Sellingen is slechts aansprakelijk voor directe schade die is ontstaan door bewuste roekeloosheid of opzet van B&B Sellingen. Onder directe schade moet uitsluitend worden verstaan:

–          materiële schade aan de eigendommen van de opdrachtgever;

–          redelijke kosten, die opdrachtgever heeft gemaakt ter vaststelling van de aansprakelijkheid en (de omvang van de directe) schade;

–          redelijke kosten, die opdrachtgever redelijkerwijs heeft gemaakt, en redelijkerwijs kon en mocht maken, ter voorkoming of beperking van de schade, voor zover opdrachtgever aantoont dat deze kosten hebben geleid tot een beperking van de directe schade;

–          redelijke kosten, die opdrachtgever redelijkerwijs heeft gemaakt ter verkrijging van voldoening buiten rechte, zoals bedoeld in artikel 6:96 lid 2, sub c van het Burgerlijk Wetboek.

18.2
B&B Sellingen is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder in ieder geval begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, bedrijfsstagnatie of immateriële schade van de opdrachtgever. In het geval van consumentenkoop strekt deze beperking niet verder dan die is toegestaan ingevolge artikel 7:24 lid 2 van het Burgerlijk Wetboek.

18.3
B&B Sellingen is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, doordat B&B Sellingen is uitgegaan van door de opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor B&B Sellingen kenbaar behoorde te zijn.

18.4

De verhuurder aanvaardt geen aansprakelijkheid voor diefstal, verlies of schade van of aan zaken dan wel personen, van welke aard ook, tijdens of ten gevolge van de huur c.q. het gebruik van de accommodatie, tenzij er sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid van verhuurder of (één van) haar werknemers.

18.5

Aansprakelijkheid bestaande uit derving van reisgenot of bedrijfs- en andere gevolgschade, is onder alle omstandigheden uitgesloten. De verhuurder is voorts in geen geval aansprakelijk voor schade, waarvoor aanspraak op vergoeding bestaat uit hoofde van een reis en/of annuleringsverzekering of enige andere verzekering. De aansprakelijkheid voor schade en kosten die de opdrachtgever in de uitoefening van zijn beroep of bedrijf mocht lijden, wordt uitgesloten, behoudens opzet of grove schuld van verhuurder.

18.6

De verhuurder is niet aansprakelijk voor storingen in de dienstverlening of gebreken bij door derden verleende diensten.

18.7

De verhuurder is niet aansprakelijk voor schade van of aan zaken dan wel personen indien de opdrachtgever en de zijnen zich toegang tot andere gebouwen verschaft en of gedeelten van het terrein van verhuurder betreedt en of apparaten/ voertuigen bedient zonder dat verhuurder hiervoor uitdrukkelijke toestemming heeft gegeven. De opdrachtgever is verplicht te allen tijde begeleiding en toezicht uit te oefenen.

18.8
De opdrachtgever vrijwaart B&B Sellingen voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en welke aan de opdrachtgever toerekenbaar is.

Indien B&B Sellingen uit dien hoofde door derden mocht worden aangesproken, dan is de opdrachtgever gehouden B&B Sellingen zowel buiten als in rechte bij te staan. Alle kosten en schade aan de zijde van B&B Sellingen en derden komen verder voor rekening en risico van de opdrachtgever.

18.9

In geen geval zal de aansprakelijkheid van de verhuurder leiden tot betaling van een hogere schadevergoeding dan een drievoud van het aan opdrachtgever in rekening gebrachte huurbedrag.
18.10
Iedere aansprakelijkheidsvordering jegens de verhuurder vervalt binnen één jaar nadat de opdrachtgever bekend is geraakt met het schade brengende feit of hiermee redelijkerwijs bekend had kunnen zijn.

 

 1. OVERMACHT EN WIJZIGING

19.1

Een tekortkoming kan niet aan B&B Sellingen of de opdrachtgever worden toegerekend, daar de tekortkoming niet te wijten is aan zijn schuld, noch krachtens wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt. In dit geval zijn de partijen ook niet gehouden tot het nakomen van de verplichtingen die uit de overeenkomst voortvloeien. B&B Sellingen zal in dit geval een wijzigingsvoorstel voorleggen aan de opdrachtgever binnen veertien dagen nadat de overmachtssituatie is ingetreden.

19.2

Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan naast wat op dat gebied in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop B&B Sellingen geen invloed kan uitoefenen en waardoor B&B Sellingen niet in staat is de verplichtingen na te komen.

19.3

De opdrachtgever is gerechtigd het voornoemde wijzigingsvoorstel af te wijzen. Indien de opdrachtgever het wijzigingsvoorstel afwijst, dient de opdrachtgever dit binnen 14 dagen na ontvangst van het wijzigingsvoorstel schriftelijk dan wel per e-mail kenbaar te maken. In dat geval heeft de verhuurder het recht de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden. De opdrachtgever heeft dan recht op kwijtschelding en/of teruggave van (het reeds betaalde deel van) de huurprijs. De verhuurder zal dan niet gehouden zijn tot vergoeding van enige schade.

19.4
B&B Sellingen heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming van de overeenkomst verhindert, intreedt nadat B&B Sellingen zijn verbintenis had moeten nakomen.

19.5
In geval van overmacht zijn de partijen niet verplicht de overeenkomst voort te zetten, noch gehouden tot enigerlei schadevergoeding.

19.6
Zowel B&B Sellingen als de opdrachtgever kunnen gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst geheel of gedeeltelijk opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden zijn beide partijen gerechtigd de overeenkomst met onmiddellijke ingang, door middel van schriftelijke kennisgeving, zonder rechterlijke tussenkomst, te ontbinden zonder dat de partijen aanspraak kunnen maken op enige schadevergoeding.

19.7
Indien de situatie van overmacht van tijdelijke aard is, behoudt B&B Sellingen zich het recht voor om de overeengekomen prestatie op te schorten voor de duur van de overmachtssituatie. In geval van blijvende overmacht zijn beide partijen gerechtigd de overeenkomst buitengerechtelijk te ontbinden.

19.8
Indien B&B Sellingen ten tijde van het intreden van overmacht zijn verplichtingen uit de overeenkomst inmiddels gedeeltelijk is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is B&B Sellingen gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. De opdrachtgever is gehouden deze factuur te voldoen als ware er sprake van een afzonderlijke overeenkomst.

 

 

 

 1. WAARBORGSOM

20.1

De verhuurder kan van de opdrachtgever een borgsom verlangen. De opdrachtgever is gehouden die borgsom te voldoen, bij gebreke waarvan de verhuurder de opdrachtgever het gebruik van de accommodatie kan ontzeggen. Indien de opdrachtgever met betaling van de borgsom in gebreke blijft is de verhuurder gerechtigd de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden (annuleren).

20.2

De borgsom wordt gerestitueerd indien de opdrachtgever de accommodatie naar behoren achterlaat. Eventuele aanspraken op schadevergoeding worden door deze restitutie niet tenietgedaan.

 

 1. DUBBELE BOEKINGEN

21.1

Indien onverhoopt blijkt dat de accommodatie door verschillende opdrachtgevers tegelijkertijd voor dezelfde periode is geboekt, zal de verhuurder een wijzigingsvoorstel als bedoeld in artikel 14.1 aan één van de opdrachtgevers voorleggen. De verhuurder is vrij te kiezen welke opdrachtgever de huur c.q. het gebruik van de accommodatie kan voort zetten en welke opdrachtgever genoemd voorstel zal ontvangen.

21.2

De verhuurder zal het wijzigingsvoorstel voorleggen, waarbij aan de betreffende opdrachtgever een korting wordt aangeboden van 25% van de overeengekomen prijs.

21.3

De opdrachtgever aan wie het wijzigingsvoorstel is gedaan, is gerechtigd het voornoemde wijzigingsvoorstel af te wijzen. Indien de opdrachtgever het wijzigingsvoorstel afwijst, dient de opdrachtgever dit binnen 14 dagen na ontvangst van het wijzigingsvoorstel schriftelijk dan wel per e-mail kenbaar te maken. In dat geval heeft de verhuurder het recht de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden. De opdrachtgever heeft dan recht op kwijtschelding en/of teruggave van (het reeds betaalde deel van) de huurprijs, inclusief een gefixeerde schadevergoeding van 10% van de overeengekomen prijs. In geen geval zal de verhuurder gehouden zijn tot vergoeding van een hogere schade.

 

 1. SLEUTELS VAN HET APPARTEMENT

22.1

De sleutel van het appartement en/of de sleutel van de first alert documentenkoffer dienen bij vertrek aan de gastheer of gastvrouw te worden overhandigd, danwel in de Masterlock bij de ingang van de B&B te worden gedeponeerd. Het is ten alle tijden verboden om de sleutel na 10.30 uur op de dag van vertrek in bezit te hebben.

Bij het niet inleveren van de sleutel(s) zijn de hoofdgast en gast volledig aansprakelijk voor alle gevolgen daarvan.

 

 1. INTELLECTUELE EIGENDOM
  23.1
  B&B Sellingen behoudt zich de rechten en bevoegdheden voor die hem toekomen op grond van de Auteurswet en andere intellectuele wet- en regelgeving.
  23.2
  B&B Sellingen behoudt het recht de eventueel door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijk informatie ter kennis van derden wordt gebracht.
 2. PRIVACY EN COOKIES
  24.1
  De gegevens en informatie die de opdrachtgever aan B&B Sellingen verstrekt, zal B&B Sellingen zorgvuldig en vertrouwelijk bewaren.
  24.2
  B&B Sellingen handelt in overeenstemming met de AVG welke vanaf 25 mei 2018 van kracht is. B&B Sellingen zal op grond van de AVG een register van verwerkingsactiviteiten bijhouden.
  24.3
  De opdrachtgever heeft het recht op inzage, recht op correctie en recht op verwijdering van de doorgegeven persoonsgegevens.
  24.4
  Bij het bezoeken van de website kan B&B Sellingen informatie van de opdrachtgever over het gebruik van de website verzamelen door middel van cookies.
  24.5
  De informatie die B&B Sellingen verzamelt middels cookies kan voor functionele en analytische doeleinden worden gebruikt.
  24.6
  B&B Sellingen mag de persoonsgegevens van de opdrachtgever uitsluitend en alleen gebruiken in het kader van de uitvoering van zijn leveringsplicht of het afhandelen van een klacht.
  24.7
  B&B Sellingen mag de persoonsgegevens van de opdrachtgever uitsluitend en alleen gebruiken voor noodzakelijke specifieke doeleinden.
  24.8
  Het is B&B Sellingen niet toegestaan om de persoonsgegevens van de opdrachtgever uit te lenen, te verhuren, te verkopen of op een of andere wijze openbaar te maken.
  24.9
  B&B Sellingen zal de persoonsgegevens niet langer bewaren dan nodig is.
  24.10
  De opdrachtgever is gerechtigd om bij de Autoriteit Persoonsgegevens een klacht in te dienen omtrent zijn/haar persoonsgegevens. De Autoriteit Persoonsgegevens is verplicht deze klacht te behandelen.
  24.11
  De opdrachtgever gaat akkoord dat B&B Sellingen de opdrachtgever voor statistisch onderzoek of klanttevredenheidsonderzoek benadert. Wanneer de opdrachtgever niet benaderd wil worden voor onderzoek, kan de opdrachtgever dit kenbaar maken.

 

 1. TOEPASSELIJK RECHT

25.1
Op alle rechtsbetrekkingen waarbij B&B Sellingen partij is, is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing. Dit geldt ook indien een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland wordt uitgevoerd of indien de opdrachtgever zijn woonplaats in het buitenland heeft.

 

 1. GESCHILLEN

26.1

Geschillen die voortvloeien uit de tussen partijen gesloten overeenkomst en/of deze algemene voorwaarden, daaronder begrepen de enkele invordering van het verschuldigde, zullen aanhangig gemaakt worden bij de burgerlijke rechter te Groningen, zulks slechts voor zover de wet dit toelaat.

 

27. VINDPLAATS
27.1
Deze algemene voorwaarden zijn gedeponeerd bij de KvK onder nummer 01174604